නව පන්ති ආරම්භය

රසායන විද්‍යාව

2021 වසර සඳහා ආරම්භ වන නව පුනරීක්ෂණ පන්තියට දරුවන්ට නොමිලේ ඇතුලත්වීමේ හැකියාව.
විමසීම: 0717946786

සංයුක්ත ගණිතය

2021 වසර සඳහා ආරම්භ වන නව පුනරීක්ෂණ පන්තියට දරුවන්ට නොමිලේ ඇතුලත්වීමේ හැකියාව.
සංජය ප්‍රභාත් ආරච්චිගේ
රසායන විද්‍යාව
ඉෂාන් රත්නායක
ආර්ථික විද්‍යාව
චන්දන ජයසිංහ
Spoken English
සිප්සෙවන

අපේ ගුරු හවුල

සංජය ප්‍රභාත් ආරච්චිගේ

2019 වසරේදී මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු උපාධිය අවසන් කල අතර විශ්ව විද්‍යල සමයේ සිටම කණ්ඩායම් පන්ති හරහා ඉහල සිසුන් ප්‍රමාණයකට සරසවි වරම් ලබා ගැනීමට මග පෙන්වූ ගුරුවරයෙක් වේ.මේ වනව්ට ප්‍රදේශයේ දරුවන්ගේ ඉහලම ප්‍රසාදයක් ඇති රසායන විද්‍යා ගුරුවරයෙක් වේ.

ඉෂාන් රත්නායක

2018 වයඹ විශ්‍වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ උපාධිය සදහා තේරී පත් වූ අතර දැනටමත් උපාධිය හදාරමින් සිටින ගුරුවරයෙකි. මේ වන විටද ප්‍රදේශයේ පන්ති පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර ප්‍රදේශයේ ලමුන්ගෙ ඉහල ප්‍රසාදයක් ඇති ආර්ථික විද්‍යා ගුරුවරයෙක් වේ.

චන්දන ජයසිංහ

Teach basic English skills including reading, writing, and speaking. Compose lesson plans in order to successfully incorporate the full duration of each lesson. Execute lessons efficiently using different styles of teaching depending on the content.